Громадська рада

Засідання громадської ради
Новини громадської ради
Нормативно-правова база
План роботи громадської ради
1200px-UkraineCoatOfArmsSmallBW.svg
Броварська районна державна адміністрація
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від «25» грудня 2014 року №1006
Про затвердження положення про Громадську раду при Броварській районній державній адміністрації
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2014 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 року №688 «Про внесення зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 з метою ефективної реалізації положень Закону України «Про очищення влади», забезпечення відкритості, прозорості та публічності у діяльності органу виконавчої влади, здійснення громадського контролю за їх діяльністю:
1. Затвердити положення про Громадську раду при Броварській районній державній адміністрації згідно з додатком;
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Кушніренка Ю.І.
Виконуючий обов’язки голови адміністрації
К.В.Прянішнікова
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації від 25.12.2014 року № 1006
ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду
при Броварській районній державній адміністрації
1. Громадська рада при Броварській районній адміністрації (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. Положення про Громадську раду погоджується Броварською районною державною адміністрацією та схвалюється на її засіданні.
3. Основними завданнями Громадської ради є: - створення умов для реалізації громадянами Броварського району конституційного права на участь в управлінні державними справами; - здійснення громадського контролю за діяльністю Броварської районної державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищних рад Броварського району; - сприяння врахуванню Броварською районною державною адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань: a) готує та подає Броварській районній державній адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Броварського району, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом; b) готує та подає Броварській районній державній адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю Броварського району; c) подає обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Броварської районної державної адміністрації; d) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів; e) здійснює громадський контроль за врахуванням Броварською районною державною адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості Броварського району, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції; f) інформує в обов’язковому порядку громадськість Броварського район про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Броварської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб; g) збирає, узагальнює та подає Броварській районній державній адміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення; h) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці; i) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
5. Громадська рада має право: 1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо); 2) залучати до роботи Громадської ради працівників Броварської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців; 3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи; 4) отримувати в установленому порядку від Броварської районної державної адміністрації, голів сільських та селищних рад Броварського району інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради; 5) отримувати від Броварської районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю Броварського району. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Броварська районна державна адміністрація.
6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).
7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесенні інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу Громадської ради – два роки. До складу Громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в Громадській раді є індивідуальним.
8. Для формування складу Громадської ради Броварська районна державна адміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільного. Якщо при районній державній адміністрації вже утворена Громадська рада, то не пізніше, ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради та Броварська районна державна адміністрація. Не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Броварська районна державна адміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятий спосіб приготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу громадянського суспільства. До заяви додаються:
- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою ( у разі наявності); - біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства; - копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства; - інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Броварська районна державна адміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при Броварській районній державній адміністрації до проведення установчих зборів, якщо така була утворена. Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради Броварська районна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
9. Броварська районна державна адміністрація затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі: 1) систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше, ніж два рази); 2) повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді; 3) скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради; 4) неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним; 5) подання членом Громадської ради відповідної ради.
11. Громадську раду очолює голова, який збирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Броварської районної державної адміністрації. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених цим Положенням про Громадську раду.
12. Голова громадської ради: - організовує діяльність Громадської ради; - скликає, організовує підготовку та проведення її засідань; - підписує документи від імені Громадської ради; - представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднання громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації; - може брати участь у засіданнях колегії Броварської районної державної адміністрації.
13. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю Броварської районної державної адміністрації, який не є членом Громадської ради.
14. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться в разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Засідання Громадської ради проводяться відкрито. У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Броварської районної державної адміністрації. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
15. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковим для розгляду Броварською районною державною адміністрацією. Рішення Броварської районної державної адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше, ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості Броварського району шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Броварської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.
16. Громадська рада інформує Броварську районну державну адміністрацію та громадськість Броварського району про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Броварської районної державної адміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
17. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Броварська районна державна адміністрація.
18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.
Заступник голови адміністрації
К.В.Прянішнікова
1200px-UkraineCoatOfArmsSmallBW.svg
Броварська районна державна адміністрація
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від «28» травня 2019 року № 220
Про внесення змін до розпорядження Броварської районної державної адміністрації від 16.07.2018 № 627 «Про затвердження Положення про Громадську раду при Броварській районній державній адміністрації»
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – Типове положення), з метою приведення Положення про Громадську раду при Броварській районній державній адміністрації у відповідність до Типового положення, враховуючи рішення Громадської ради при Броварській районній державній адміністрації (протокол засідання № 8 від 20 травня 2019 року):
1. Внести зміни до п. 2 розпорядження Броварської районної державної адміністрації від 16.07.2018 № 627 «Про затвердження Положення про Громадську раду при Броварській районній державній адміністрації» та затвердити Положення про Громадську раду при Броварській районній державній адміністрації у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на виконуючого обов’язки керівника апарату адміністрації Мордач О.
Виконуючий обов’язки голови адміністрації
Ю. ПЛАКСЯ
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням виконуючого обов’язки голови Броварської районної державної адміністрації від____________№_______
ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Броварській
районній державній адміністрації
1. Громадська рада при Броварській районній державній адміністрації (далі – громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики.
2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду при Броварській районній державній адміністрації, розробленим на основі Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації Положення про громадську раду та зміни до нього розробляються Броварською райдержадміністрацією спільно громадською радою з та затверджується Броварською районною державною адміністрацією. Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Броварської районної державної адміністрації протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
3. Основними завданнями громадської ради є: - сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; - сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики; - сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної, регіональної політики; - проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю Броварської районної державної адміністрації; - здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної політики.
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань: 1) готує та подає до Броварської районної державної адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю; 2) готує та подає до адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін; 3) готує та подає до райдержадміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи Броварської районної державної адміністрації; 4) проводить громадський моніторинг за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням нею прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції; 5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості Броварській райдержадміністрації для оприлюднення на її офіційному веб-сайті та будь-яким іншим способом; 6) збирає, узагальнює та подає до райдержадміністрації пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення; 7) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці; 8) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність. Пропозиції громадської ради розглядаються Броварською райдержадміністрацією в установленому порядку. Розгляд пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів відображається у звіті за результатами проведення консультацій з громадськістю.
5. Громадська рада має право: 1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо); 2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою); 3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи; 4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради; 5) отримувати від Броварської районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю; 6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Броварської райдержадміністрації та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, розроблених . Броварською райдержадміністрацією Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщення Броварської районної державної адміністрації.
6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку. До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення Броварською райдержадміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення Броварською райдержадміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.
7. Склад громадської ради формується зборах шляхом рейтингового голосування на установчих зборах. Кількісний склад громадської ради визначається утвореною Броварською райдержадміністрацією відповідно до пункту 8 цього Положення ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб. Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради. Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження Броварською райдержадміністрацією її складу. Членство в громадській раді є індивідуальним.
8. Для формування складу громадської ради Броварська районна державна адміністрація не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу. Якщо при Броварській районній державній адміністрації вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. Персональний склад ініціативної групи визначається Броварською райдержадміністрацією з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства. Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників Броварської райдержадміністрації та представників інститутів громадянського суспільства. Інформацію про персональний склад ініціативної групи Броварська райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення. Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочих дні з дня затвердження райдержадміністрацією її персонального складу. Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи. Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням. Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності – секретар ініціативної групи. Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи. Засідання ініціативної групи проводяться відкрито. Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження Броварською райдержадміністрацією складу громадської ради.
9. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Броварська районна державна адміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб повідомлення про формування складу громадської ради та її кількісний склад. В повідомленні зазначаються: орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів; вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради; перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах; строк подання документів; відомості про склад ініціативної групи; прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.
10. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються: рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради; заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто; біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності); відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання Броварській райдержадміністрації письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення Броварською райдержадміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради; відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону; мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді; фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності). Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді. Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності) Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення. Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день. Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства. У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти календарних днів. Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою: в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; в інших відкритих джерелах. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови. Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до Броварської районної державної адміністрації, а також у судовому порядку. Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в Броварській райдержадміністрації протягом двох років з дати затвердження складу громадської ради.
11. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів Броварська районна державна адміністрація на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює: список кандидатів до складу громадської ради; біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської ради; відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення райдержадміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні веб-сайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності); список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови; уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів.
12. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є: невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення; неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим Положенням вимогам у визначений ініціативною групою строк відповідно до пункту 10 цього Положення; невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Положення; недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах; відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа; перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.
13. Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах. Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради. Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується Броварською райдержадміністрацією. У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним. Участь у голосуванні за довіреністю не допускається. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.
14. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до Броварської райдержадміністрації, яка оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати його надходження.
15. Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах кількість кандидатів до складу громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.
16. Броварська районна державна адміністрація на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів (за умови відсутності спорів щодо формування складу громадської ради). Райдержадміністрація оприлюднює склад громадської ради на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати затвердження.
17. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі: систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд); неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я. Пропозицію щодо припинення членства у громадській раді вносить голова громадської ради. Членство в громадській раді припиняється без прийняття рішення громадської ради у разі: подання членом громадської ради відповідної заяви – з дня надходження відповідної заяви; надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді – з дня надходження відповідного повідомлення; обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування – з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду; державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради, – з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним – з дня набрання законної сили рішенням суду; смерті члена громадської ради – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. За підстав, визначених абзацами восьмим-одинадцятим цього пункту, членство в громадській раді припиняється у разі отримання Броварською райдержадміністрацією відповідної інформації. У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні громадської ради. У разі коли наступними за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу громадської ради здійснюється шляхом голосування членів громадської ради за кожного із кандидатів. У такому разі до складу громадської ради вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом. Зміни у складі громадської ради затверджуються у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання громадської ради, рішенням Броварської райдержадміністрації на підставі протоколу засідання громадської ради, а також у разі настання обставин, визначених абзацами шостим-одинадцятим цього пункту. Броварська райдержадміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, Броварська райдержадміністрація вживає заходів для приведення кількісного складу громадської ради у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому цим положенням.
18. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі: коли засідання громадської ради не проводилися протягом шести місяців; відсутності затвердженого річного плану роботи громадської ради; відсутності звіту громадської ради щодо виконання річного плану роботи, передбаченого пунктом 24 цього положення; прийняття відповідного рішення на її засіданні; реорганізації або ліквідації Броварської райдержадміністрації. Рішення про припинення діяльності громадської ради затверджується розпорядженням Броварської райдержадміністрації. У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим-п’ятим цього пункту, Броварська райдержадміністрація утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.
19. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Голова громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні громадської ради. Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених положенням про громадську раду. У разі припинення повноважень голови громадської ради його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови громадської ради.
20. Голова громадської ради: організовує діяльність громадської ради; організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення; підписує документи від імені громадської ради; представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації; може брати участь у засіданнях колегії Броварської районної державної адміністрації з правом дорадчого голосу.
21. За заявою громадської ради голова Броварської районної державної адміністрації може покласти функції секретаря громадської ради на представника адміністрації.
22. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, голови Броварської районної державної адміністрації або однієї третини загального складу її членів. Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Броварської районної державної адміністрації. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) не менш як половина її членів від загального складу. Засідання громадської ради проводяться відкрито. У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу голова Броварської районної державної адміністрації, його заступник або інший уповноважений представник Броварської районної державної адміністрації. За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи. Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді. Інформація про дистанційну участь у засіданні громадської ради фіксується у протоколі засідання громадської ради.
23. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Броварською районною державною адміністрацією. Рішення Броварської районної державної адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Броварської районної державної адміністрації та/або будь-яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.
24. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу громадської ради. На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників Броварської районної державної адміністрації в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік. Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Броварської районної державної адміністрації протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від громадської ради.
25. Положення про громадську раду, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються Броварською районною державною адміністрацією на офіційному веб-сайті в рубриці «Громадська рада». Відповідальність за достовірність відомостей несуть Броварська райдержадміністрація та громадська рада.
26. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням для роботи ради та проведення її засідань, а також у разі можливості засобами зв’язку здійснюється Броварською районною державною адміністрацією. Відповідальність за збереження наданих Броварською районною державною адміністрацією в тимчасове користування секретаріату громадської ради приміщень, майна тощо несе голова громадської ради.
27. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.
Виконуючий обов’язки керівника апарату адміністрації
О. МОРДАЧ